Bemutatkozik az alsó tagozat

A tagozat céljai, feladatai a 2014 – 2015. tanévben
A tagozat 8 tanulócsoportjából 4 az ÉKP program szerint és 4 az emelt óraszámú ének-zene tanterv szerint dolgozik. 2013 szeptemberétől az egész napos iskola az ÉKP-s osztályok 1-3. évfolyamain egész napos rendszerben, 4. évfolyamban és az emelt óraszámú ének-zenei osztályokban minden évfolyamon, délután napközis foglalkozásokkal valósul meg.
Kiemelt feladata a tagozatnak az alapfunkció igen jó színvonalú ellátása egyéni odafigyeléssel és differenciált tanulásszervezéssel, valamint a tanulók képességeinek széleskörű kipróbálása a sokoldalú képességfejlesztés érdekében.

Nagy hangsúlyt fordítunk a tehetségek korai felismerésére, fejlesztésére, versenyeztetésükre már kisiskolás kortól, s a lassabban haladók felzárkóztatására hagyományos és speciális programokkal,
gyógypedagógus,fejlesztőpedagógus és alternatív képességfejlesztő tanácsadó segítségével.
Az első évfolyamra, és a 2. évfolyam első félévére kidolgozott szöveges értékelést tanévenként tartalmilag és formailag megújítjuk a tantárgyankénti követelményrendszer figyelembe vételével.
2010/2011. tanévben 2. évfolyam végétől visszatértünk a jeggyel való értékelésre, az ÉKP-tevékenységeket továbbra is minősítjük.

Kiemelkedő feladataink:

Az óvoda-iskola partnerkapcsolat erősítését szolgáló „Nyitva van az Aranykapu” c. projektünket az előző évi tapasztalatok alapján módosítjuk, aktualizáljuk.
Konzultációt tervezünk óvodapedagógusokkal, ellátogatunk az óvodákba.
A KGYTK népszerűsítése a 4. évfolyamos tanulók körében (előző évi előadásokból bemutató).
Emelt óraszámú ének-zene képzésünk megerősödött népzenei profilját tovább bővítjük, erősítjük, a népi ének, népi furulya, citera mellett újabb hangszereken tanulnak a gyerekek.
A Család Éve alkalmából kidolgozott „Apraja-nagyja”című projekt feladatai kapcsán együttműködés a Matrica Múzeummal, és a HBVK-ral.
Szakmai anyagok digitalizálása
A tagozat egészén bevezetésre került E-napló használatára különös gondot fordítunk.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárával közös projekt (Könyvtárhasználat, a könyvtár nyújtotta lehetőségek az egyes tantárgyakban.) az első évfolyamban a második félévtől indul.
Komoly kihívást jelentenek a tagozatnak az egyes osztályokban integrált nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, akiknek a száma évről-évre emelkedik. A Pedagógiai Szakszolgálattal kialakult rendszeres munkakapcsolatra reméljük, a továbbiakban is számíthatunk. Munkánkat segíti a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szülők Fóruma Egyesület és a Városi Családsegítő és Gondozási Központ is. Különböző szakértői bizottságokkal a kialakult jó kapcsolatok fenntartása.
Az iskola pszichológus – néhány csoportban tartott – közösségépítő játékaira, egyéni foglalkozásokra, a kollégáknak tartott training-re ebben a tanévben is nagy szükség lenne. Az egységes nevelési eljárások alkalmazása érdekében továbbra is fontosnak tartjuk a team munka továbbfejlesztését, erősítését különösen figyelemmel az SNI-s, valamint részképesség – és magatartászavarral küzdő tanulók esetében.
Érdeklődésüknek megfelelően választhatnak tanulóink a tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök köréből: népzenei, művészeti, matematika, ISK (labdajátékok).
Központi felvételi vizsgák szervezése, lebonyolítása.
Segítünk a megyei szintű és regionális versenyek lebonyolításában.(Bolyai matematika.,KGYTK)
Tervezzük a módszertani kultúra folyamatos megújítását, felsős kollégákkal közösen házi továbbképzést tartunk: „Képességfejlesztő gyakorlatok az iskolában” címmel.
Új tankönyveink összehangolása a NYIK értékeivel, módszereivel.
Tervezzük az Arany Lapok arculatának megújítását.
A tagozat alapellátásának része az ének-zenei osztályok 1-4. évfolyamaiban, valamint az ÉKP 4. évfolyamában a napközis ellátás (5 napközis csoporttal), melyet a tanulók több mint 95 %-a vesz igénybe. Kiemelt feladat ezen a területen:
Szoros együttműködés az osztálytanítókkal az egységes tanulási technikák alkalmazása érdekében
projekt pedagógiai módszerek alkalmazásának bővítése
az átjárhatóság biztosítása a szabadidős programokra
az iskolai szintű egységes nevelési eljárások alkalmazása