alsó-aloldal

Kezdőlap / alsó-aloldal

Bemutatkozik az alsó tagozat

Intézményvezető- helyettes: Simó Ildikó

A tagozat 8 tanulócsoportjából 4 az ÉKP program szerint és 4 az emelt óraszámú ének-zene tanterv szerint dolgozik. 2013 szeptemberétől az egész napos iskola az ÉKP-s osztályok 1-3. évfolyamain egész napos rendszerben, 4. évfolyamban és az emelt óraszámú ének-zenei osztályokban minden évfolyamon, délután napközis foglalkozásokkal valósul meg.
Kiemelt feladata a tagozatnak az alapfunkció igen jó színvonalú ellátása egyéni odafigyeléssel és differenciált tanulásszervezéssel, valamint a tanulók képességeinek széleskörű kipróbálása a sokoldalú képességfejlesztés érdekében.

Nagy hangsúlyt fordítunk a tehetségek korai felismerésére, fejlesztésére, versenyeztetésükre már kisiskolás kortól, s a lassabban haladók felzárkóztatására hagyományos és speciális programokkal, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és alternatív képességfejlesztő tanácsadó segítségével.
Az első évfolyamra, és a 2. évfolyam első félévére kidolgozott szöveges értékelést tanévenként tartalmilag és formailag megújítjuk a tantárgyankénti követelményrendszer figyelembe vételével.
2010/2011. tanévben 2. évfolyam végétől visszatértünk a jeggyel való értékelésre, az ÉKP-tevékenységeket továbbra is minősítjük.

A 2018/ 2019.tanévtől az alsó tagozaton felmenő rendszerben 1. osztálytól heti 2 órában ismerkednek a gyerekek az informatika alapjaival.

 

Kiemelkedő feladataink:

Az óvoda-iskola partnerkapcsolat erősítését szolgáló „Nyitva van az Aranykapu” c. projektünket az előző évi tapasztalatok alapján módosítjuk, aktualizáljuk.
Konzultációt tervezünk óvodapedagógusokkal, ellátogatunk az óvodákba.
A KGYTK népszerűsítése a 4. évfolyamos tanulók körében (előző évi előadásokból bemutató).
Emelt óraszámú ének-zene képzésünk megerősödött népzenei profilját tovább bővítjük, erősítjük, a népi ének, népi furulya mellett újabb hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek.
A minden évben megújuló projektjeink kapcsán együttműködünk a Matrica Múzeummal, és a Hamvas Béla Városi Könyvtárral.
Szakmai anyagok digitalizálása folyamatos feladat számunkra.
A tagozat egészén bevezetésre került E-napló használatára különös gondot fordítunk.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárával közös projekt (könyvtárhasználat, a könyvtár nyújtotta lehetőségek az egyes tantárgyakban) az első évfolyamban a második félévtől indul.
Komoly kihívást jelentenek a tagozatnak az egyes osztályokban integrált nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, akiknek a száma évről-évre emelkedik. A Pedagógiai Szakszolgálattal kialakult rendszeres munkakapcsolatra reméljük, a továbbiakban is számíthatunk. Munkánkat segíti a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szülők Fóruma Egyesület és a Városi Családsegítő és Gondozási Központ is. Különböző szakértői bizottságokkal a kialakult jó kapcsolatok fenntartására törekszünk.
Az iskola pszichológus – néhány csoportban tartott – közösségépítő játékaira, egyéni foglalkozásokra, a kollégáknak tartott trainingre ebben a tanévben is nagy szükség lenne. Az egységes nevelési eljárások alkalmazása érdekében továbbra is fontosnak tartjuk a team munka továbbfejlesztését, erősítését különösen figyelemmel az SNI-s, valamint részképesség – és magatartászavarral küzdő tanulók esetében.
Érdeklődésüknek megfelelően választhatnak tanulóink a tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök köréből: népzenei, művészeti, matematika, ISK (labdajátékok), jóga.

Segítünk a megyei szintű és regionális versenyek lebonyolításában.(Bolyai matematika, KGYTK)
Tervezzük a módszertani kultúra folyamatos megújítását, felsős kollégákkal közösen házi továbbképzést tartunk: „Képességfejlesztő gyakorlatok az iskolában” címmel.
Új tankönyveink összehangolásán dolgozunk a NYIK értékeivel, módszereivel, amely folyamatos feladatot jelent az alsó tagozatos kollégáknak.

A tagozat alapellátásának része az ének-zenei osztályok 1-4. évfolyamaiban, valamint az ÉKP 4. évfolyamában a napközis ellátás (5 napközis csoporttal), melyet a tanulók több mint 95 %-a vesz igénybe. Kiemelt feladat ezen a területen:
– Szoros együttműködés az osztálytanítókkal az egységes tanulási technikák alkalmazása érdekében.
– Projekt pedagógiai módszerek alkalmazásának bővítése.
– Az átjárhatóság biztosítása a szabadidős programokra.
– Az iskolai szintű egységes nevelési eljárások alkalmazása.

 

Százhalombatta, 2018.08.28.